Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2020 - 2021Căn cứ Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT – BGDĐT ngày 18/4/2014;

Căn cứ Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1và lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021 và Kế hoạch Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tình hình thực tếcủa nhà trường, trường THCS Thanh Quan xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp trung học cơ sở.

Điều tra chính xác số học sinh trong độ tuổi vào lớp 6 hiện đang ở 03 phường Hàng Mã, Hàng Bồ, Cửa Đông để đăng ký xin chỉ tiêu tuyển sinh, chuẩn bị đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trong trường học, tăng số học sinh được học 02 buổi/ngày; Giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.

Nhà trường không vận động, quyên góp và không thu bất cứ các khoản nào ngoài quy định khi tuyển sinh.

Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước cấp trên.

         II. NỘI DUNG         

1. Phương thức, chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh

Tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh đã được UBND quận phê duyệt (tuyến Phường Hàng Mã, Hàng Bồ, Cửa Đông); tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

Chỉ tiêu xét tuyển: 270 học sinh/06 lớp

Đối tượng dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Thanh Quan năm học 2020-2021: những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

2. Độ tuổi dự tuyển

- Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009).

- Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh học vượt lớp hoặc học sinh học tiểu học ở tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

+ Học sinh không lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ dự tuyển

Thực hiện theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ có giá trị thay thế học bạ;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ Hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường;

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

a) Cấp mã tuyển sinh

Hoàn thành việc cấp mã số TS ( kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 01/7/2020.

b) Thời gian tuyển sinh

Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/8/2020 đến 09/8/2020;

Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ  tuyển sinh tại trường THCS Thanh Quan từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 15/8/2020.

- Nhà trường không tuyển sinh trước thời gian quy định.

- Sau ngày 15/8/2020, nhà trường báo cáo tình hình thực tế tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm để xin ý kiến chỉ đạo. Nếu chưa đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ xin phép Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo để tuyển bổ sung học sinh.

- Từ ngày 18/8/2020 đến 20/8/2020 Tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu vào trường năm học 2020-2021 (Sau khi được Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng ý).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm         

Ban tuyển sinh chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động phối hợp với UBND và công an các phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công. Chỉ đạo văn phòng nhà trường rà soát số liệu học sinh tại các phường.

- Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch tuyển sinh của UBND quận Hoàn Kiếm, trình lãnh đạo UBND quận, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận ra quyết định thành lập Ban tuyển sinh của trường (Có tờ trình và danh sách kèm theo); Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của nhà trường; Thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021.

- Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do UNND Quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức hướng dẫn.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tạo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh tới ba phường Hàng Mã, Hàng Bồ, Cửa Đông từ ngày 15/7/2020. Phối kết hợp với ba phường trên để tuyên truyền vận động tới từng hộ gia đình cho con em học đúng tuyến, trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh , đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến quy định, đảm bảo tốt công tác phổ cập giáo dục.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến phục vụ tốt nhất cho công tác tuyển sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học về công tác tuyển sinh.

- Nhà trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GDĐT quận ban hành Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Tổ chức cấp mã học sinh cho CMHS, hướng dẫn CMHS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh phải chính xác và thống nhất giữa sổ điểm điện tử với hồ sơ học sinh; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, CMHS về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

2. Tổ chức tuyển sinh

- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh kiểm tra kỹ hồ sơ theo đúng quy định. Đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp thông tin về cá nhân HS như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong Giấy khai sinh, Học bạ, Sổ hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi xác nhận vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Trong thời gian tuyển sinh nhà trường không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.

- Ban giám hiệu nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã trúng tuyển qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế phường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và UBND quận (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2020-2021 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

3. Chế độ báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua tổ chuyên môn)

- Dự kiến Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021: Trước tháng 5/2020.

- Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh; Kế hoạch tuyển sinh 2020-2021: Trước ngày 18/6/2020.

- Báo cáo Kết quả tuyển sinh chính thức: Ngày 29/8/2020.

- Ngoài ra, sau mỗi đợt trọng điểm hoặc có sự việc bất thường, Ban giám hiệu nhà trường gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường THCS Thanh Quan, trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đồng chí phản ánh kịp thời để Hiệu trưởng nhà trường xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền và giải quyết kịp thời./.

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYỂN SINH
Năm học : 2020 – 2021

1. Hiệu trưởng - Bùi Thị Phương Mai: 090 464 6995
2. Phó Hiệu trưởng - Đinh Mai Thanh: 094 275 0368
3. Cán bộ hỗ trợ Tuyển sinh trực tuyến:
Đỗ Thị Thu Hương: 033 232 4485
Trần Hải Yến: 098 965 3588
Lê Quỳnh Trang: 037 277 6695
 


Cập nhật: Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Nguồn: THCS Thanh Quan