Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG của Ban Tư vấn học đường năm học 2018 - 2019CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định những nội dung công việc liên quan đến họt động tư vấn (nội dung, nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm của các thành viên…) trong nhà trường.

2. Cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn, đối tượng có nhu cầu được tư vấn (học sinh, phụ huynh học sinh) và các tổ chức đoàn thể, cá nhân tham gia công tác tư vấn trong nhà trường thực hiện theo đúng Quy chế này.

Điều 2Nguyên tắc thực hiện

1.Phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ trường trung học, Quy chế của ngành giáo dục và Nội quy học sinh.

2. Phù hợp với đạo đức, bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc.

3. Chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường một cách hợp lí nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của đối tượng cần được giúp đỡ.

4. Tôn trọng nhân cách, tuyệt đối bảo mật thông tin của đối tượng cần được tư vấn.

5. Không gây hại cho đối tượng có nhu cầu tư vấn.

6. Tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ để đối tượng cần tư vấn có quyền lựa chọn, giảm thiểu tác hại. Từ đó đối tượng cần tư vấn có quyết định đúng đắn và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Cán bộ tư vấn không ra quyết định hay áp đặt ý kiến của mình lên đối tượng cần tư vấn.

CHƯƠNG 2

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG TƯ VẤN

Điều 3. Thời gian tư vấn

Bất cứ thời gian nào mà học sinh có nhu cầu được tư vấn.

Tổ tư vấn có thể tiếp nhận thông tin tư vấn gián tiếp và phản hồi thông tin cho người có nhu cầu được tư vấn.

Điều 4. Địa điểm tư vấn

Phòng Công đoàn

Điều 5. Nội dung tư vấn

1.  Những vấn đề liên quan đến tâm lí, tình cảm, sức khỏe…của người được tư vấn.

2.  Những vấn đề liên quan đến hoạt động học tập của người được tư vấn.

3.  Những vấn đề liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của người được tư vấn.

CHƯƠNG 3

 CƠ CẤU, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN,

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN TƯ VẤN

Điều 6.  Cơ cấu thành viên trong Ban tư vấn

1.  Thành viên trong Ban tư vấn gồm có: Đại diện BGH, đại diện Ban CH Công đoàn, Đại diện Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và các thành viên khác của nhà trường.

2.  Hiệu trưởng là người ra Quyết định thành lập Ban tư vấn, trong đó gồm các chức danh Trưởng ban, Phó ban và các ủy viên.

Điều 7.  Trách nhiệm của các thành viên trong Ban tư vấn

1. Trưởng ban: chịu trách nhiệm chung, điều phối các bộ phận, tổ chức trong nhà trường để hỗ trợ, giúp đỡ cho công tác tư vấn học đường

2. Phó ban: giúp việc cho trưởng ban, trực tiếp hỗ trợ cho cán bộ tư vấn.

3. Các ủy viên: là người trực tiếp đảm nhận công việc tư vấn.

Điều 8. Quy trình làm việc

1. Cán bộ tư vấn sau khi tiếp nhận thông tin sẽ nghiên cứu thông tin thu nhận được, trao đổi với đối tượng cần được tư vấn, phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác (nếu cần) để định hướng nội dung và tiến hành công tác tư vấn.

2. Ghi nhận, lưu giữ hồ sơ

CHƯƠNG 4

CHẾ ĐỌ THÔNG TIN, HỘI HỌP, BÁO CÁO, KHEN THƯỞNG, KỈ LUẬT

Điều 9. Thông tin

Tham mưu với lãnh đạo đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để thông tin, truyên truyền về hoạt động của Ban tư vấn.

Điều 10. Hội họp

Ngoài cuộc họp định kỳ mỗi tháng, Ban tư vấn có thể triệu tập những thành phần có liên quan để họp đột xuất khi cần thiết.

Điều 11. Báo cáo

Ban tư vấn có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo các cấp, các ban ngành liên quan khi được yêu cầu.

Điều 12.  Khen thưởng, kỉ luật

1.  Tham mưu với các cấp lãnh đạo thực hiện thỏa đáng chế độ chính sách, phụ cấp đối với cán bộ làm công tác tư vấn.

2.  Đề nghị với lãnh đạo các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tư vấn để biểu dương, khen thưởng.

3.  Xem đây là thành tích trong việc xét thi đua cho cán bộ phụ trách công tác tư vấn.

4.  Đối với việc kỉ luật, tùy vào nguyên nhân, mức độ vi phạm mà định ra hình thức kỉ luật phù hợp.

CHƯƠNG 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng cho hoạt động tư vấn học đường của nhà trường. Tất cả giáo viên, cán bộ-công nhân viên và học sinh trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng nhà trường sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện, phù hợp với thực tế của nhà trường.


Cập nhật: Ngày 04 tháng 12 năm 2018
Nguồn: THCS Thanh Quan