Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện sử dụng phần mềm miễn phí “Sổ liên lạc điện tử”Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”;

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018;

Thực hiện công văn 4169/VP-KGVX ngày 05/06/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Thực hiện công văn 2507/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018  của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm về triển khai thực hiện sử dụng phần mềm miễn phí “Sổ Liên lạc điện tử”,

Trường THCS Thanh Quan xây dựng kế hoạch cụ thể với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Sử dụng cơ sở hạ tầng CNTT ngành GDĐT ngày càng hiện đại, thông tin tích hợp tập trung, liên thông đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, phát triển giáo dục điện tử; đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng GDĐT trong thời kỳ mới.

- Đảm bảo việc triển khai ứng dụng CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm cải các hành chính, phục vụ tốt cho người dân, phụ huynh học sinh.

2. Một số mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục thực hiện tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng và ổn định trong công tác tuyển sinh đầu cấp.

- Thực hiện kế hoạch triển khai sổ liên lạc điện tử.

3. Yêu cầu

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” miễn phínhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường, đây là chủ trương mang tính nhân văn cao. Vì vậy, nhà trường phải thực hiện tốt các nội dung theo hướng dẫn.

- Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần mềm Sổ điểm điện tử. Để triển khai thực hiện phần mềm trên, hiệu trưởng nhà trường triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

- Từ ngày 05/9/2018 tuyên truyền tới cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về phần mềm ”Sổ liên lạc điện tử”  theo tinh thần công văn số 3689 ngày 04/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Tổ chức các chương trình truyền thông :  tuyên truyền trực tiếp tới phụ huynh học sinh, tới học sinh trong trường học; trên website của trường, bảng tin...về ý nghĩa phần mềm Sổ liên lạc điện tử , gửi tài liệu hướng dẫn các chức năng phần mềm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh.

- Tổ chức tốt công tác truyền thông từ 05/9/2018 đến 20/9/2018.

2. Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

- Thực hiện theo các bước:

Bước 1: Hoàn thành các nghiệp vụ đầu năm học (xếp lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm, Phân công giáo viên bộ môn) chuẩn hóa thông tin học sinh (bổ sung số điện thoại liên hệ,...), in sổ điểm giáo viên bộ môn.

Bước 2: Tổ chức phổ biến, hướng dẫn phụ huynh học sinh sử dụng phần mềm tại buổi họp Cha mẹ học sinh đầu năm học. Bàn giao tài khoản, mật khẩu của học sinh trên phần mềm Esams và cung cấp cho phụ huynh học sinh truy cập phần mềm.Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cho phụ huynh học sinh.

Bước 3:Quản trị các nội dung liên lạc của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm quản lý tài khoản của học sinh trong lớp phụ trách, Ban giám hiệu quản lý thông tin toàn trường.

- Thành lập tổ công tác: Tiếp nhận thông tin phản hồi và giải đáp, hỗ trợ phụ huynh học sinh trong quá trình sử dụng phần mềm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ của Ban giám hiệu nhà trường

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức tập huấn, phân công giáo viên tham gia phụ trách, phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tham gia.

- Phối hợp với Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm và Công ty Nhật Cường để thực hiện kế hoạch được tốt nhất.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc tiếp nhận các thông tin và giải quyết thông tin.

- Quản trị các nội dung liên lạc của nhà trường.

- Thành lập tổ công tác của trường.

- Báo cáo công việc thực hiện vào ngày 18/9/2018 (Báo cáo nhanh) và 08/10/2018(Báo cáo chính thức), báo cáo theo yêu cầu của các cấp.

2. Nhiệm vụ của Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

- Yêu cầu toàn bộ giáo viên thực hiện đúng các quy định của Sở GDĐT, của Ban giám hiệu nhà trường về việc nhập điểm số các bài kiểm tra (đối với trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX), thông tin kết quả học tập định kỳ (đối với trường Tiểu học), nhập kết quả kiểm diện điểm danh hàng ngày trên phần mềm ESAMS để cha mẹ học sinh có thể nhận được đầy đủ thông tin, kịp thời.       

- Tham gia đầy đủ các công việc được phân công để thực hiện kế hoạch.

- Tham gia tổ chức phổ biến, hướng dẫn phụ huynh học sinh sử dụng phần mềm tại buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học. GVCN bàn giao tài khoản, mật khẩu của học sinh trên phần mềm Esams và cung cấp cho phụ huynh học sinh truy cập phần mềm. Cung cấp tài liệu sử dụng phần mềm cho phụ huynh học sinh.

3. Tổ công tác

-Tổ công tác gồm các đồng chí :

+ 24 giáo viên chủ nhiệm lớp

+ Đồng chí: Trần Hải Yến, Đỗ Thu Hương, Lương Thu Hiền, Lê Thu Nga.

- Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ Giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh.

IV. THÔNG TIN HỖ TRỢ

TT

Tên cán bộ

Chức năng, nhiệm vụ

Thông tin hỗ trợ

1.

Bùi Thị Phương Mai

Phụ trách chung, phụ trách triển khai, đôn đốc giáo viên thực hiện

- Hiệu trưởng

ĐT: 0904646995

Email: maibtp.hk@gmail.com

2.

Đỗ Thu Hương

Hỗ trợ về kỹ thuật

Giáo viên

ĐT: 0934719335

Email: dothuhuongtq@gmail.com

3

Lê Thu Nga

Hỗ trợ về kỹ thuật

Nhân viên

ĐT: 01698984282

Email: ms.ltnga@gmail.com

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện sử dụng phần mềm  miễn phí

“Sổ liên lạc điện tử” của trường THCS Thanh Quan, Ban giám hiệu nhà trường đề nghị, các đồng chí giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 


Cập nhật: Ngày 19 tháng 9 năm 2018
Nguồn: thcsthanhquan.net